ProtokProtokoll fört vid årsmöte med Sofiero Vänner
i Stadsteaterns foajé
måndagen den 18 mars 2019
 

§ 1         Årsmötets öppnande och val av ordförande för mötet
             Henrik Skiöldebrand öppnar mötet och hälsar alla de 79
             närvarande medlemmarna hjärtligt välkomna.
              Annelie Elofson väljs till årsmötets ordförande.
 
§ 2         Val av sekreterare för mötet                
             Eva Bråvall väljs till årsmötets sekreterare.
 
§ 3        Val av justerare
             Till justerare jämte ordförande Annelie Elofsson väljs Åsa     
              Lindén och Karin Näslund.
 
§ 4         Fråga om mötets stadgeenliga utlysande och
              fastställande av dagordning
             Medlemmarna har inom stadgeenlig tid fått skriftlig kallelse till                 årsmötet. Mötet godkänner att kallelse gjorts inom föreskriven                 tid samt godkänner förslaget om dagordning.
 
§ 5         Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
              Kassör Bertil Fuhr föredrar årets bokslut.
             Därefter föredrar Kristina Lindström föreningens 
              verksamhetsberättelse..
              Dessa redovisningar godkännes av årsmötet.
 
§ 6         Revisionsberättelse
              Birgitta Palmqvist föredrar revisionsberättelsen.
              Mötet beslutar att lägga denna till handlingarna.
 
§ 7          Ansvarsfrihet för styrelsen
              Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 
              verksamhetsåret 2018, vilket beslutas av mötet.
 
§ 8          Medlemsavgift                  
               Mötet fastställer att årsavgiften för 2020 fortsatt ska
               vara 150 kr.
 
§ 9         Val av ordförande för 2019
              Valberedningen föreslår att Winni Fejne, genom nyval väljs till                ordförande på ett år. Årsmötet beslutar enligt förslaget.
 
§ 10       Val av styrelseledamöter och suppleanter
              Valberedningen förklarar att Agnes Simon, Gunilla Pfeiffer och                Eva Bråvall har 1 år kvar på sin mandatperiod. Vidare föreslår                valberedningen omval av Kristina Lindström, Bertil Fuhr och
             Henrik Skiöldebrand samt nyval av Bibbi Jorman som   
             ledamöter på 2 år. Årsmötet beslutar enligt förslagen.
 
            Annika Malmgren, verksamhetschef för Sofiero, är adjungerad                styrelsemedlem.
 
 
§ 11       Val av revisorer
            Valberedningen föreslår Anna Lindström och Birgitta Palmqvist               som ordinarie revisorer samt omval av Bengt Aplander som 
            revisorssuppleant. Årsmötet beslutar enligt förslagen.
 
§ 12      Val av valberedning
            Till valberedare för 2019 föreslås omval av Signe Lindvall och
            nyval av Solveig Aplander Rosencrantz. Årsmötet beslutar 
            enligt förslaget.
 
 
§ 13      Behandling av motioner
            Motion inlämnad av Kya Jepsen gällande utskick av   
           medlemmar behandlades,  Årsmötet beslöt att alla   
           utskick som görs till Sofiero Vänners medlemmar ska ha Sofíero             Vänner som avsändare.                  
                     
§ 14      Övrigt
             Inga övriga frågor.
 
§ 15      Årsmötets avslutande
             Ordförande Annelie Elofson förklarar mötet avslutat.
 
 
 
Vid protokollet
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eva Bråvall