Protokoll fört vid årsmöte med Sofiero Vänner i Hertzska Villan den 19 mars 2013.
 
 
§ 1 Årsmötets öppnande och val av ordförande för mötet.
Leif Hultman öppnar mötet och hälsar samtliga hjärtligt välkomna. Han väljs också till årsmötets ordförande.
 
§ 2 Val av sekreterare för årsmötet.
Kerstin Landfeldt väljs till årsmötets sekreterare.
 
§ 3 Val av justerare.
Till justerare jämte ordföranden väljs Birgitta Ohlsson och Birthe Brinch Helgertz.
 
§ 4 Prövning om mötets stadgeenliga utlysande och fastställande av dagordning.
Medlemmarna har inom stadgeenlig tid fått skriftlig kallelse till årsmötet. Mötet godkänner att kallelse gjorts inom föreskriven tid samt godkänner förslaget till dagordning.
 
§ 5 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.
Ledamot Björn Landfeldt föredrar föreningens verksamhetsberättelse som framgår av bilaga 1. Därefter redovisar kassör Kerstin Landfeldt årets bokslut, vilket fram-går av bilaga 2. Ovannämnda redovisningar godkännes av årsmötet.
 
§ 6 Revisionsberättelse.
Eva-Lena Wikström föredrar revisionsberättelsen. Mötet beslutar att lägga denna till handlingarna.
 
§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen.
Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012, vilket beslutas av mötet.
 
§ 8 Medlemsavgift.
Mötet fastställer att årsavgiften för 2014 fortsatt ska vara 150 kr.
 
§ 9 Antalet styrelseledamöter.
Mötet fastställer att antalet styrelsemedlemmar för 2013 skall vara sju och antalet suppleanter två. På förslag från styrelse beslutar mötet även att platschefen på Sofiero ska vara adjungerad styrelseledamot.
 
§ 10 Val av ordförande för 2013.
Valberedningen föreslår omval av Leif Hultman som ordförande på ett år. Års-mötet beslutar enligt förslaget.
 
§ 11 Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Kya Jepsen, Björn Landfeldt och Agneta Rust för åren 2013 och 2014. Tommy Hansson, Kerstin Landfeldt och Liselotte Cehlin Fesselet är valda ledamöter för åren 2012 och 2013. Valbered-ningen föreslår omval av Tomas Ahlström och Bo Björk som suppleanter för åren 2013 och 2014.
 
§ 12 Val av revisorer.
Valberedningen föreslår omval av Eva-Lena Wikström och Louise Lindgren som revisorer 2013 samt omval av Inger Qvarnström som revisorssuppleant 2013. Årsmötet beslutar enligt förslagen.
§ 13 Val av valberedning.
Till valberedning för 2013 föreslås omval av Solveig Aplander-Rosencrantz (sam-mankallande) och Birgit Hagman. Årsmötet beslutar enligt förslagen.
 
§ 14 Behandling av motioner.
Inga motioner hade lämnats in.
 
§ 15 Övrigt.
Henrik Skiöldebrand redogjorde för den skrivelse han lämnat in till styrelsen (bilaga 3). Mötet diskuterade vad styrelsen och medlemmarna kan göra för att för-bättra Sofieros ekonomi. Jard Ögren föreslog att arbetsgruppen bara ska bestå av tre ledamöter för att förenkla kontakterna med bland annat kommunen. Ord-föranden meddelade att styrelsen tar till sig frågan och kommer att bereda denna och kommunicera med medlemmarna via e-post. Slutgiltigt svar skall lämnas senast 1 juni 2013.
 
§ 16 Årsmötets avslutande.
Leif Hultman förklarar mötet avslutat.
 
 
 
Vid protokollet
 
 
 
Kerstin Landfeldt
 
 
Justerat
 
 
 
Leif Hultman Birgitta Ohlsson Birthe Brinch Helgertz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 1
Till Styrelsen för föreningen Sofiero Vänner, c/o agneta.rust@cohem.se
Föreningen Sofiero Vänner-årsmötet den 19 mars-2013
 
Förslag till ”Övriga punkter” på dagordningen.
 
Hur stort är det ekonomiska problemet på Sofiero och kan föreningen Sofiero Vänner (SV) hjälpa till att lösa dessa?
Varför skall nu SV och dess medlemmar öka ansträngningarna att förbättra Sofieros ekonomi och lägga sig i organisationens skötsel?
 
Det som fick många med mig att spärra upp ögonen och undra, var väl det i HD redovisade förslaget att börja hyra ut rum i slottet för att få in mera pengar.
Det var den för 2012 till 2014 tillförordnade kulturchefen och verksamhetschefen för Sofiero och Fredriksdal, Andrea Danielsson, 61 år (f.d verksamhetschef för vård och omsorgsförvaltningen !) som kom med idén att bedriva uthyrningscentral åt företag och organisationer
 
Föreningen Sofiero Vänner hade 2012 268 st betalande medlemmar med stort intresse för hur Sofiero sköts och fungerar och som har olika bakgrunder och skiftande erfarenheter.
Tillsammans har medlemmarna ett stort nätverk av kontakter som borde kunna utnyttjas för att hjälpa Sofiero-organisationen (ansvarig Kulturförvaltning) ur den tydligtvis prekära ekonomiska situationen.
 
Personligen anser jag och väldigt många med mig, att genom att hyra ut rum på slottets övervåning.så förstör man det historiska arv och arkiv som finns genom att visa hur kungaparet levde och verkade under somrarna på 1900-talet på Sofiero
Det finns en nyfikenhet hos svensk och utländsk allmänhet att se den nuv. fina utställningen i slottets övervåning, hur det var och såg ut på den tiden och att bese och uppleva den fina parken. Det är drivkraften att besöka Sofiero.
Minska eller förstör inte den genom att hyra ut rum till kreti o pleti företag och organisationer bör vara uppmaningen till Kulturförvaltningen från Föreningen Sofiero Vänner
 
Jag antager att SV:s styrelse och medlemmar ej i detalj känner till Sofieros ekonomiska problem och hur man skall lösa dem .
Jag föreslår därför att årsmötet beslutar att uppdra åt styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp på 3-4 personer med syfte att utreda vad föreningen SV och dess medlemmar kan bidraga med för att förbättra den ekonomiska situationen
 
SV:s medlemmar kan kanske :
a)     Ordna sponsorer: företag, organisationer, enskilda , genom sitt nätverk av kontakter. Sponsra olika växter eller rododendron-buskar eller blomster-arrangemang
b)    Marknadsföra och öka försäljningen av Sofiero-kortet
c)     Informera sina kontakter om alla fina Sofiero-projekt för att öka besökandefrekvensen
d)    Föreslå flera utskänkningsställen för kaffe, te, saft o andra drycker (konkurrens är alltid bra !)
 
Arbetsgruppen kan säkert finna många flera goda inkomstkällor. Viktigt är att den får klara arbetsuppgifter.
 
Laröd 2013-02-27
 
Hälsningar
Medlem nr 32-Henrik Skiöldebrand
Kastanjevägen 5, 25284 Helsingborg, Tel: 0708-892110, epost: skioeldebrand@telia.com