Protokoll fört vid årsmöte med Sofiero Vänner i Hertzska Villan den 21 mars 2012.
 
 
§ 1 Årsmötets öppnande och val av ordförande för mötet.
Leif Hultman öppnar mötet och hälsar samtliga hjärtligt välkomna. Han väljs också till årsmötets ordförande.
 
§ 2 Val av sekreterare för årsmötet.
Agneta Rust väljs till årsmötets sekreterare.
 
§ 3 Val av justerare.
Till justerare jämte ordföranden väljs Gunnel Olsson och Brita Elmqvist.
 
§ 4 Prövning om mötets stadgeenliga utlysande och fastställande av dagordning.
Medlemmarna har inom stadgeenlig tid fått skriftlig kallelse till årsmötet. Mötet godkänner att kallelse gjorts inom föreskriven tid samt godkänner förslaget till dagordning.
 
§ 5 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.
Ledamot Björn Landfeldt föredrar föreningens verksamhetsberättelse som framgår av bilaga 1. Därefter redovisar kassör Kerstin Landfeldt årets bokslut, vilket framgår av bilaga 2. Ovannämnda redovisningar godkännes av årsmötet.
 
§ 6 Revisionsberättelse.
Eva-Lena Wikström föredrar revisionsberättelsen. Mötet beslutar att lägga denna till handlingarna.
 
§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen.
Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010, vilket beslutas av mötet.
 
§ 8 Medlemsavgift.
Styrelsen föreslår att årsavgiften höjs med 25 kr till 150 kr. Jard Ögren tycker att medföljande partner ska få rabatterad årsavgift och styrelsen noterar detta förslag. Mötet fastställer att årsavgiften för 2013 ska bli 150 kr.
 
§ 9 Antalet styrelseledamöter.
Mötet fastställer att antalet styrelsemedlemmar för 2012 skall vara sju och antalet suppleanter två.
 
§ 10 Val av ordförande för 2012.
Valberedningen föreslår omval av Leif Hultman som ordförande på ett år. Årsmötet beslutar enligt förslaget.
 
§ 11 Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Tommy Hansson, Kerstin Landfeldt och Liselotte Cehlin Fesselet för åren 2012 och 2013. Kya Jepsen, Björn Landfeldt och Agneta Rust är valda ledamöter för åren 2011 och 2012. Tomas Ahlström och Bo Björk är valda suppleanter för åren 2011 och 2012. Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.
 
§ 12 Val av revisorer.
Valberedningen föreslår omval av Eva-Lena Wikström och Louise Lindgren som revisorer 2012 samt omval av Inger Qvarnström som revisorssuppleant 2012. Årsmötet beslutar enligt förslagen.
 
§ 13 Val av valberedning.
Till valberedning för 2012 föreslås omval av Solveig Aplander-Rosencrantz (sam-mankallande) och nyval av Birgit Hagman. Årsmötet beslutar enligt förslagen.
 
§ 14 Behandling av motioner.
Inga motioner hade lämnats in.
 
§ 15 Övrigt.
Styrelsen redovisar beslutet att utse Jard Ögren till hedersmedlem. .
 
§ 16 Årsmötets avslutande.
Leif Hultman förklarar mötet avslutat.
 
 
 
Vid protokollet
 
 
 
Agneta Rust
 
 
Justerat
 
 
 
Leif Hultman Gunnel Olsson Brita Elmqvist