Protokoll från Sofiero Vänners unika e-post-årsmöte
den 4 maj 2020

 
På grund av Corona-pandemin 2020, "Covid-19", skickades kallelse till Årsmöte 2020  via internet den 14 april 2020 till samtliga medlemmar som enligt den då aktuella medlemsförteckningen hade e-post. Den unika kallelsen till årsmötet finns även på Sofiero Vänners hemsida sofierovanner.se.
 
Den 27 april 2020 – sista dagen för reaktioner på kallelsen – hade nedanstående kommentarer   inkommit:
1. Antalet styrelseledamöter bör vara ojämnt med tanke på omröstning.  2. Justeringsperson får inte vara styrelsemedlem
3. Specificering av gåva.
 

Positiva och allmänna kommentarer om upplägget har inkommit från ett tjugotal medlemmar, vilket får utgöra bevis på att kallelsen
gått ut till medlemmarna såsom avsetts samt att man har haft möjlighet att yttra sig. 

 
Styrelsen har på ovannämnda grunder enhälligt beslutat att nedannämnda protokollförda beslut har skett per capsulam.  Detta protokoll anses vara ett protokoll baserat på majoritetsbeslut av årsmötet.
 
                                                           *******
  § 1    Årsmötets öppnande och val av ordförande för mötet
E-post-mötet är härmed teoretiskt öppnat. Beslut nedan per capsulam följer helt kallelsens förslag den 14 april 2020 om beslut.
Winni Fejne valdes till årsmötets ordförande och Eva Bråvall valdes till årsmötets sekreterare.
 
 
§ 2     Val av två justerare
Till justerare valdes Ellen Skarp och Birgitta Reuterskiöld.
 
 
§ 3     Fråga om mötets stadgeenliga utlysande och fastställande av dagordning
Medlemmarna har inom stadgeenlig tid fått skriftlig kallelse till årsmötet via  e-post 2020-04-14 samt på Sofiero Vänners hemsida. 
Mötet godkänner att kallelse gjorts inom föreskriven tid samt godkänner förslaget om dagordning.
 
 
§ 4     Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
Verksamhetsberättelsen presenteras i bilagda dokument av styrelseordföranden  Winni Fejne. Bildspel av v. ordförande Kristina Lindström läggs förtjänstfullt ut på hemsidan under "Galleri" av Bertil Fuhr. 
                                                  
 
 Kassör  Bertil Fuhrs redovisningar har bifogats kallelse till årsmötet och godkänts. Posten "Gåvor 60.000: - " avser Gåva till Sofiero Slott och Slottsträdgård för inköp av ny parkbänk.
 
§ 5    Revisionsberättelse
Revisor Birgitta Palmqvists revisionsberättelse har bifogats kallelse till årsmötet och godkänts.
 
 
§ 6     Ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.  Årsmötet beslutar enligt förslaget.
 
§ 7    Fastställande av medlemsavgift  ' 
Mötet fastställer att årsavgiften för 2021 höjs med 25 kr till 175 kr.          Årsmötet beslutar enligt förslaget.
 
 
§ 8     Förslag från valberedningen för 2020
Valberedningen föreslår att Kerstin Hassner genom nyval väljs till ordförande på ett år. Årsmötet beslutar enligt förslaget. 
 
§ 9     Val av styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningen förklarar att Bertil Fuhr, Henrik Skiöldebrand och Bibbi Jorman (suppleant) vardera har 1 år kvar på sin mandatperiod. 
Vidare föreslår valberedningen omval av Gunilla Pfeiffer-Bunke som ledamot på 2 år samt nyval av Birgitta Reuterskiöld, Ellen Skarp och Lena Hedström (suppleant) på 2 år. 
 Årsmötet beslutar enligt förslagen.
 
Annika Malmgren, verksamhetschef för Sofiero, är adjungerad styrelsemedlem.
 
§ 10 Val av revisorer
Valberedningen föreslår omval av Birgitta Palmqvist och nyval av Ann Fejne som ordinarie revisorer samt omval av Bengt Aplander som revisorssuppleant.  Årsmötet beslutar enligt förslagen.
 
 § 11 Val av ledamöter till valberedning
Till valberedare för 2020 föreslås omval av Signe Lindvall och  Solveig Aplander Rosencrantz. 
Årsmötet beslutar enligt förslaget.
  
§ 12 Motioner
 Inga motioner hade inkommit inför årsmötet 2020.                   
 
 § 13 Information från Vänföreningens styrelse
Dokumentation och beslut vid årsmötet antas per capsulam. Styrelsen beklagar att årsmötet 2020 måste genomföras på detta sätt, men vi befinner oss mitt i en sällsynt global pandemi. Vi hoppas att situationen snart ska stabiliseras, och att det ska bli möjligt att genomföra planerat program inklusive sommarutflykten den 2 juli.
Medlemmarna uppmuntras t.v. att anmäla sig till Vänföreningens aktiviteter.
Information om förhållandena kommer att skickas ut löpande. 
Styrelsen kommer vid behov att sammanträda digitalt eller telefonledes.
 
 
§ 14 Övriga ärenden
Varmt tack till avgående styrelseledamöter för värdefullt samarbete och engagemang.  Dessa kommer att avtackas ”fysiskt” så snart situationen tillåter, alternativt per post. De nya styrelsemedlemmarna och den nya revisorn önskas välkomna och lycka till.
 
§ 15 Ordföranden förklarar det unika årsmötet 2020, som pga Corona-pandemin   genomförts via e-post, avslutat.
 
 
Vid protokollet
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eva Bråvall
 
 
Justeras
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .                 . . . . . . . . . . . . . . . . . .                . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Winni Fejne                                Ellen Skarp                                  Birgitta Reuterskiöld