Protokoll fört vid årsmöte med Sofiero Vänner i Hertzska Villan den 17 mars 2015.
 
 
§ 1 Årsmötets öppnande och val av ordförande för mötet.
Leif G Hultman öppnar mötet och hälsar samtliga hjärtligt välkomna. Han väljs också till årsmötets ordförande.
 
§ 2 Val av sekreterare för årsmötet.
Agneta väljs till årsmötets sekreterare.
 
§ 3 Val av justerare.
Till justerare jämte ordföranden väljs NN och XX.
 
§ 4 Prövning om mötets stadgeenliga utlysande och fastställande av dagordning.
Medlemmarna har inom stadgeenlig tid fått skriftlig kallelse till årsmötet. Mötet godkänner att kallelse gjorts inom föreskriven tid samt godkänner förslaget till dagordning.
 
§ 5 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.
Ledamot Björn Landfeldt föredrar föreningens verksamhetsberättelse som framgår av bilaga 1. Därefter redovisar kassör Kerstin Landfeldt årets bokslut, vilket fram-går av bilaga 2. Ovannämnda redovisningar godkännes av årsmötet.
 
§ 6 Revisionsberättelse.
Ulla Ebelin Kristensson föredrar revisionsberättelsen. Mötet beslutar att lägga denna till handlingarna.
 
§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen.
Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014, vilket beslutas av mötet.
 
§ 8 Medlemsavgift.
Mötet fastställer att årsavgiften för 2016 fortsatt ska vara 150 kr.
 
§ 9 Antalet styrelseledamöter.
Mötet fastställer att antalet styrelsemedlemmar för 2015 skall vara sju och antalet suppleanter två. Från och med årsmötet 2013 gäller även att platschefen på Sofiero ska vara adjungerad styrelseledamot.
 
§ 10 Val av ordförande för 2015.
Valberedningen föreslår omval av Leif G Hultman som ordförande på ett år. Års-mötet beslutar enligt förslaget.
 
§ 11 Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Valberedningen föreslår omval av ledamoten Kya Jepsen för åren 2015 och 2016. Kerstin Landfeldt och Elizabeth Khan Tublén är valda för 2014 och 2015. Björn Landfeldt, Agneta Rust och Grethe Sandman har avsagt sig sina uppdrag och föreslås ersättas av Ann-Kristin (Anki) Arvidsson, Louise Casenberg och Anders Fack, varav NN på ettårigt fyllnadsval efter Grethe Sandman. Suppleanten Bo Björk föreslås till omval för 2015 och 2016, och Henrik Skiöldebrand är vald för 2014 och 2015. Årsmötet beslutar enligt förslagen.
 
§ 12 Val av revisorer.
Valberedningen föreslår omval av Louise Lindgren som revisor 2015 samt nyval av Gunilla Voss. Maj-Britt Anderberg är kvar som revisorssuppleant. Dessutom föreslås NN som revisorssuppleant 2015. Årsmötet beslutar enligt förslagen.
 
§ 13 Val av valberedning.
Till valberedning för 2015 föreslås omval av Solveig Aplander-Rosencrantz (sam-mankallande) och Birgit Hagman samt nyval av Jard Ögren. Årsmötet beslutar enligt förslagen.
 
§ 14 Behandling av motioner.
Inga motioner har lämnats in.
 
§ 15 Övrigt.
 
§ 16 Årsmötets avslutande.
Leif Hultman förklarar mötet avslutat.
 
 
 
Vid protokollet
 
 
 
Kerstin Landfeldt
 
 
Justerat
 
 
 
Leif G Hultman Jard Ögren Marianne-Billing 
Protokoll fört vid årsmöte med Sofiero Vänner i Hertzska Villan den 17 mars 2015.
 
 
§ 1 Årsmötets öppnande och val av ordförande för mötet.
Leif G Hultman öppnar mötet och hälsar samtliga hjärtligt välkomna. Han väljs också till årsmötets ordförande.
 
§ 2 Val av sekreterare för årsmötet.
Agneta väljs till årsmötets sekreterare.
 
§ 3 Val av justerare.
Till justerare jämte ordföranden väljs NN och XX.
 
§ 4 Prövning om mötets stadgeenliga utlysande och fastställande av dagordning.
Medlemmarna har inom stadgeenlig tid fått skriftlig kallelse till årsmötet. Mötet godkänner att kallelse gjorts inom föreskriven tid samt godkänner förslaget till dagordning.
 
§ 5 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.
Ledamot Björn Landfeldt föredrar föreningens verksamhetsberättelse som framgår av bilaga 1. Därefter redovisar kassör Kerstin Landfeldt årets bokslut, vilket fram-går av bilaga 2. Ovannämnda redovisningar godkännes av årsmötet.
 
§ 6 Revisionsberättelse.
Ulla Ebelin Kristensson föredrar revisionsberättelsen. Mötet beslutar att lägga denna till handlingarna.
 
§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen.
Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014, vilket beslutas av mötet.
 
§ 8 Medlemsavgift.
Mötet fastställer att årsavgiften för 2016 fortsatt ska vara 150 kr.
 
§ 9 Antalet styrelseledamöter.
Mötet fastställer att antalet styrelsemedlemmar för 2015 skall vara sju och antalet suppleanter två. Från och med årsmötet 2013 gäller även att platschefen på Sofiero ska vara adjungerad styrelseledamot.
 
§ 10 Val av ordförande för 2015.
Valberedningen föreslår omval av Leif G Hultman som ordförande på ett år. Års-mötet beslutar enligt förslaget.
 
§ 11 Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Valberedningen föreslår omval av ledamoten Kya Jepsen för åren 2015 och 2016. Kerstin Landfeldt och Elizabeth Khan Tublén är valda för 2014 och 2015. Björn Landfeldt, Agneta Rust och Grethe Sandman har avsagt sig sina uppdrag och föreslås ersättas av Ann-Kristin (Anki) Arvidsson, Louise Casenberg och Anders Fack, varav NN på ettårigt fyllnadsval efter Grethe Sandman. Suppleanten Bo Björk föreslås till omval för 2015 och 2016, och Henrik Skiöldebrand är vald för 2014 och 2015. Årsmötet beslutar enligt förslagen.
 
 
§ 12 Val av revisorer.
Valberedningen föreslår omval av Louise Lindgren som revisor 2015 samt nyval av Gunilla Voss. Maj-Britt Anderberg är kvar som revisorssuppleant. Dessutom föreslås NN som revisorssuppleant 2015. Årsmötet beslutar enligt förslagen.
 
§ 13 Val av valberedning.
Till valberedning för 2015 föreslås omval av Solveig Aplander-Rosencrantz (sam-mankallande) och Birgit Hagman samt nyval av Jard Ögren. Årsmötet beslutar enligt förslagen.
 
§ 14 Behandling av motioner.
Inga motioner har lämnats in.
 
§ 15 Övrigt.
 
§ 16 Årsmötets avslutande.
Leif Hultman förklarar mötet avslutat.
 
 
 
Vid protokollet
 
 
 
Kerstin Landfeldt
 
 
Justerat
 
 
 
Leif G Hultman Jard Ögren Marianne-Billing