Stadgar för föreningen SOFIERO VÄNNER
 
§ 1   Föreningens namn är Sofiero Vänner.
 
§ 2   Föreningens ändamål är att främja Sofieros unika park- och slottsmiljö genom att understödja alla              åtgärder för bevarande, utveckling och förnyelse av det kungliga arvet. Detta skall ske genom                    medlemmarnas aktiva medverkan vid arrangemang av olika slag, men även genom annan stödjande          verksamhet.
       Gemenskapen mellan medlemmarna ska stärkas genom information och aktiviteter av skilda slag.
 
§ 3   Medlemskapet står öppet för alla. Val av hedersmedlemmar beslutas av årsmötet.
 
§ 4   Styrelsen skall bestå av minst fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.
 
§ 5   Ordförande väljs på ett år. Övriga styrelseledamöter och suppleanter väljs på ordinarie årsmöte för              en tid av två år. Halva antalet ledamöter och suppleanter väljs vid varje årsmöte.
 
§ 6   Styrelsen kan inom sig eller utanför styrelsen utse ansvariga med befogenhet att handlägga ärenden          å styrelsens vägnar.
 
§ 7   Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser.
 
§ 8   Styrelsen har sitt säte i Helsingborg.
 
§ 9   Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig om minst halva                antalet ledamöter är närvarande.
        Vid styrelsemöte skall protokoll föras.
 
§ 10 Kassören ansvarar inför styrelsen för förvaltning av föreningens medel och skall före februari                    månads utgång till revisorerna
        överlämna det gångna kalenderårets räkenskaper för granskning.
 
§ 11 Det åligger styrelsen att upprätta verksamhetsberättelse samt vinst- och förlusträkning.
 
§ 12 För granskning av verksamhetsberättelsen och räkenskaperna utser årsmötet två revisorer och en              revisorssuppleant.

§ 13 Föreningen håller årsmöte före mars månads utgång. Kallelse sker skriftligen till samtliga                           medlemmar senast två veckor före mötet. I kallelsen skall även anges vilka ärenden som skall                     behandlas.
       Styrelsen äger även kalla föreningen till extra sammanträde.
 
§ 14 Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter behandlas:
        1. Val av årsmötets ordförande.
        2. Val av årsmötets sekreterare.
        3. Val av justerare.
        4. Frågan om kallelse till mötet gjorts inom föreskriven tid samt om förslaget till dagordning kan                      godkännas.
        5. Föredragning av verksamhetsberättelsen och redovisning av föreningens ekonomiska ställning.
        6. Föredragning av revisionsberättelsen.
        7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
        8. Fastställande av årsavgiften.
        9. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
      10. Val av ordförande.
      11. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
      12. Val av två revisorer och en suppleant.
      13. Val av valberedning.
      14. Behandling av motioner. Motionerna skall vara inlämnade senast en månad före årsmötet.
 
§ 15 Vid omröstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal äger mötets ordförande utslagsröst.
 
§ 16 Stadgeändring kan endast beslutas av ordinarie årsmöte och då med 2/3 majoritet.
 
§ 17 Beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas av två på varandra följande årsmöten och då            med 2/3 majoritet.

 
Beslut enligt årsmötet 2007