Protokoll fört vid årsmöte med Sofiero Vänner i Hertzska Villan den 18 mars 2014.
 
 
§ 1 Årsmötets öppnande och val av ordförande för mötet.
Leif G Hultman öppnar mötet och hälsar samtliga hjärtligt välkomna. Han väljs också till årsmötets ordförande.
 
§ 2 Val av sekreterare för årsmötet.
Kerstin Landfeldt väljs till årsmötets sekreterare.
 
§ 3 Val av justerare.
Till justerare jämte ordföranden väljs Jard Ögren och Marianne Billing.
 
§ 4 Prövning om mötets stadgeenliga utlysande och fastställande av dagordning.
Medlemmarna har inom stadgeenlig tid fått skriftlig kallelse till årsmötet. Mötet godkänner att kallelse gjorts inom föreskriven tid samt godkänner förslaget till dagordning.
 
§ 5 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.
Ledamot Björn Landfeldt föredrar föreningens verksamhetsberättelse som framgår av bilaga 1. Därefter redovisar kassör Kerstin Landfeldt årets bokslut, vilket fram-går av bilaga 2. Ovannämnda redovisningar godkännes av årsmötet.
 
§ 6 Revisionsberättelse.
Eva-Lena Wikström föredrar revisionsberättelsen. Mötet beslutar att lägga denna till handlingarna.
 
§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen.
Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013, vilket beslutas av mötet.
 
§ 8 Medlemsavgift.
Mötet fastställer att årsavgiften för 2015 fortsatt ska vara 150 kr.
 
§ 9 Antalet styrelseledamöter.
Mötet fastställer att antalet styrelsemedlemmar för 2014 skall vara sju och antalet suppleanter två. Från och med årsmötet 2013 gäller även att platschefen på Sofiero ska vara adjungerad styrelseledamot.
 
§ 10 Val av ordförande för 2014.
Valberedningen föreslår omval av Leif G Hultman som ordförande på ett år. Års-mötet beslutar enligt förslaget.
 
§ 11 Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Valberedningen föreslår omval av ledamoten Kerstin Landfeldt för åren 2014 och 2015. Kya Jepsen, Björn Landfeldt och Agneta Rust är valda ledamöter för åren 2013 och 2014. Tommy Hansson, Liselotte Cehlin Fesselet och Tomas Ahlström har avsagt sig sina uppdrag och föreslås ersättas av Elizabeth Khan Tublén, Grete Sandman och Henrik Skiöldebrand under 2014 och 2015. Bo Björk är vald suppleant för åren 2013 och 2014.
 
 
 
 
§ 12 Val av revisorer.
Valberedningen föreslår omval av Eva-Lena Wikström och Louise Lindgren som revisorer 2014 samt nyval av Maj-Britt Anderberg som revisorssuppleant 2014. Årsmötet beslutar enligt förslagen.
 
§ 13 Val av valberedning.
Till valberedning för 2014 föreslås omval av Solveig Aplander-Rosencrantz (sam-mankallande) och Birgit Hagman. Årsmötet beslutar enligt förslagen.
 
§ 14 Behandling av motioner.
Inga motioner har lämnats in.
 
§ 15 Övrigt.
 
§ 16 Årsmötets avslutande.
Leif Hultman förklarar mötet avslutat.
 
 
 
Vid protokollet
 
 
 
Kerstin Landfeldt
 
 
Justerat
 
 
 
Leif G Hultman Jard Ögren Marianne-Billing