Årsmötesprotokoll för Sofiero Vänner,
Stadsteaterns foajé 2022-03-21 §§ 1-15
§ 1 Mötets öppnande och val av ordförande för årsmötet Kerstin Hassner öppnar mötet och hälsade alla de 66 närvarande medlemmarna välkomna. Nina Spegel väljs till årsmötets ordförande och tackar för förtroendet.

§ 2 Val av protokollförare för årsmötet
Christina Mörtl väljs till årsmötets protokollförare.

§ 3 Val av justerare
Till justerare jämte ordförande Nina Spegel väljs Christina Carlson och Bengt Aplander.

§ 4 Fråga om kallelse till årsmötet gjorts inom föreskriven tid och om dagordningen kan godkännas
Medlemmarna har inom föreskriven tid fått skriftlig kallelse till årsmötet, dels via mejl dels via brevutskick. Mötet godkänner att kallelsen gjorts inom föreskriven tid samt godkänner förslaget om dagordning.

§ 5 Föredragning av verksamhetsberättelse och redovisning av föreningens ekonomiska ställning
Verksamhetsberättelsen föredras av Kerstin Hassner och bokslutet av kassör Bertil Fuhr. Dessa redovisningar godkännas av årsmötet.

§ 6 Föredragning av revisionsberättelse
Revisionsberättelse har inkommit och läses upp av ordförande Nina Spegel. Mötet beslutar att lägga denna till handlingarna.

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorn föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021, vilket beslutas av mötet.

§ 8 Fastställande av årsavgiften 2023
Mötet fastställer att medlemsavgiften för år 2023 ska vara 175 kr.

§ 9 Behandling av två styrelseförslag
1. Att vid de tillfällen som styrelsen anser det behövligt kan en avgift på 50 kr tas ut under
år 2022
2. Att antalet styrelseledamöter fr o m 2022 ska vara 7 st.
Årsmötet beslutar enligt förslagen.

§ 10 Val av ordförande för verksamhetsåret 2022
Valberedningen förslår omval av Kerstin Hassner som ordförande för ytterligare 1 år.
Årsmötet beslutar enligt förslaget.
Årsmötesprotokoll för Sofiero Vänner 2022-03-21

§ 11 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Som ledamöter föreslår valberedningen omval av Gunilla Pfeiffer Bunke och Ellen Skarp, båda på två år samt nyval av Marita Aminoff på två år. Som suppleanter föreslår valberedningen nyval av Åsa Hjalmarsson på två år samt Karin Collin på ett år. Årsmötet beslutar enligt förslaget.

§ 12 Val av två revisorer och revisorssuppleant
Som revisorer föreslår valberedningen Ann Fejne och Lars Engerup, båda på ett år samt Bengt Aplander som revisorssuppleant på ett år. Årsmötet beslutar enligt förslaget.

§ 13 Val av valberedning.
Till valberedningen för 2022 föreslås omval av Signe Lindvall och Solveig Aplander Rosencrantz. Årsmötet beslutar enligt förslaget.

§ 14 Behandling av motioner
Inga motioner har inkommit.

§ 15 Mötet avslutas
Avtackning av Anna-Maria Myszka-Gustafsson och vid ett senare tillfälle kommer Henrik Skiöldebrand att avtackas. Även ordförande Nina Spegel fick en vacker blomsterbukett samt medlemskap i Sofiero Vänner som tack för väl genomfört årsmöte.
Ordförande Nina Spegel avslutar mötet och tackar för visat intresse.
Vid protokollet
Christina Mörtl
Justerat
Nina Spegel Christina Carlson Bengt Aplander
Bifogas protokollet
• Närvarolista
• Verksamhetsberättelse
• Resultat- och balansräkning
• Revisionsberättelse
• Fastställande av årsavgift
• Styrelseförslag